VHS Czech - Deklarace

Deklarace

Prohlášení o ochraně osobních údajů žadatelů

Společnost zaručuje ochranu práv a svobod žadatelů při zpracování jejich osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromý život, osobního a rodinného soukromí, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Společnost získává osobní údaje od žadatele dobrovolně, a to za účelem přípravy a zpracování dokumentů.

Při stanovení rozsahu a obsahu osobních údajů se Společnost řídí přiměřenou nutností a dále účelem jejich zpracování na základě legislativních předpisů o ochraně osobních údajů.

Subjekt ochrany osobních údajů - fyzická osoba, která je přímo nebo nepřímo osobními údaji určena.

Osobní údaje - veškeré informace týkající se údaji přímo nebo nepřímo určené osobě (subjekt ochrany osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů se provádí pouze se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů nebo z jiných zákonných důvodů. Zpracování osobních údajů se provádí výhradně pro účely poskytnutí požadovaných služeb, při přípravě a zpracování dokumentů.

Osobní údaje nesmí být použity pro jiný účel, než pro jaký byly klientem poskytnuty.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv činnost (operace) nebo soubor činností (operací) souvisejících s nakládáním s osobními údaji, a to za použití výpočetní techniky nebo bez ní, jako je: získávání, ukládání, třídění, shromažďování, uchování, aktualizace (obnovy, změny), použití, předání, anonymizace, zablokování, smazání nebo zničení.

Doba uchovávání osobních údajů se řídí ustanoveními vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Ochrana získaných osobních údajů je pro Společnost závazná. Pořádek zpracování osobních údajů je přísně regulován, chráněn moderními přístroji a programy proti neoprávněnému nebo náhodného přístupu, zničení, úpravám, blokování, kopírování, poskytnutí, šíření, jakož i další protizákonné činnosti.

Společnost zajišťuje důvěrnost osobních údajů a zavazuje se je neposkytovat třetím stranám bez souhlasu subjektu ochrany osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám pouze pro účely související s poskytováním požadované služby a pouze se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů.

Osobní údaje poskytuje Společnost za podmínky dodržení jejich důvěrnosti. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám, které nesouvisejí s poskytováním požadované služby.

V případě že Společnost se souhlasem subjektu ochrany osobních údajů předá tyto údaje ke zpracování třetí osobě na základě smlouvy, nezbavuje ji to odpovědnosti ochrany osobních údajů.

Poskytnutí informací o osobních údajích

Na osobní žádost klienta poskytne Společnost informace o všech uložených osobních údajů žadatele. Poskytování osobních údajů na žádost zákonných zástupců nebo plné moci subjektu osobních údajů není možný.

Důležité! Naše společnost je zařazena do registru správců osobních údaju na Úřadě pro ochranu osobních údajů České republiky pod registračním číslem 00047684.