VHS Czech - Humanitární vízum

Humanitární vízum

 

Humanitární vízum

 

Obecné požadavky

Humanitární vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem dobročinné nebo humanitární mise, tvůrčí, vědecké nebo kulturní činnosti, a také za účelem navazování, obnovy nebo posílení kulturních, sportovních či náboženských styků.

Humanitární vízum se vydává na základě pozvání od územního orgánu Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF), podle platné legislativy také na základě pozvání ruské právnické osoby nebo na základě rozhodnutí Ministerstva zahraničí Ruské federace (MZV RF).

Humanitární vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové s platnosti do 90 dnů nebo vícevstupové na dobu do jednoho roku. (Pokud není mezinárodními dohodami Ruské federace stanoveno jinak).

UPOZORNĚNÍ! Celková doba pobytu cizince na území Ruské federace na základě vícevstupového víza nesmí překročit 90 dnů během každého půlroku.

 

Potřebné dokumenty

K udělení jednovstupového, dvouvstupového nebo mnohovstupového humanitárního víza je nutno doložit následující dokumenty:

 1. Pozvání na vjezd do Ruské federace, které se vydává územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF); Nebo
 2. Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí RF o udělení víza; Nebo
 3. Písemné pozvání od ruské právnické osoby;
 4. Platný cestovní (+kopii dvojstránky s fotografií) pas obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
 5. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem;
  (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 6. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 7. Cestovní pojištění (+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razítko

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Při žádosti o mnohovstupové vízum na jeden rok (nebo delší) žadatel předloží potvrzení o cestovním pojištění na svou první cestu do Ruské federace. Žadatel musí být upozorněn o povinnosti mít takové pojištění při všech následujících cestách do Ruska. Nedodržení této podmínky bude paušalizováno v souladu s platnou ruskou legislativou, jejíž narušení může vést až k anulování mnohovstupového víza.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Konzul má plné právo si prověřit oprávněnost žádosti o mnohovstupové vízum. V případě žádosti o mnohovstupové humanitární vízum na 1 rok na základě přímého pozvání ruské organizace je nutné předložit kopii předchozího víza, které bylo využito za posledních dvanáct měsíců (může být jakýkoli druh víza, kromě tranzitního). V případě žádosti o vízum na 2 – 5 let na základě přímého pozvání ruské organizace musí žadatel doložit dvě mnohovstupová víza za předchozí dva roky. V případě žádostí o mnohovstupové vízum žadatel VŽDY předkládá ORIGINÁL pozvání.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 1. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky a Evropské unie

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
jednovstupové, dvouvstupové a mnohovstupové vízum    

Standard 7-10 pracovních dní

1020 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

2030 CZK 1000 CZK

V souladu s Dohodou mezi Ruskou federací a Evropským společenstvím o zjednodušení vydávání víz občanům Ruské federace a Evropské unie, můžete být v některých případech, v závislosti na kategorii žadatele a účelu cesty, osvobozeni od konzulárního poplatku za humanitární vízum.

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.


Přenesení nebo opětovné vystavení víza bez závislosti na občanství

Konzulární poplatek Servisní poplatek 
(vč. DPH)
700 CZK 900 CZK

Prosím pozor! Před podáním žádosti o opětovné vystavení již vydaného víza (např. při krádeži cestovního dokladu) se prosím obraťte na operátora call-centra a prokonzultujte s ním nezbytné dokumenty a dobu vyřízení takové žádosti. 

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).